“کامرون” خود را برای اعلام پیروزی در انتخابات انگلیس آماده می‌کند