کانون وکلا بايد از جايگاه رفيع و باارزش وکالت مواظبت کند