فیلم/ با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیستم