گازرسانی به روستاها مهمترین برنامه وزارت نفت امسال/ متقاضی تحریم نیستیم اما مرد شرایط سخت هستیم