برخی با اغراض سیاسی و مادی منزلت معلمان را کاهش می‌دهند