همايش ملی ورزشی ثبت رکورد کشور در بهشهر برگزار می شود