نیاز به بودجه دولتی برای کاهش آلایندگی صنایع/نقد كوتاهی محيط زيست