فضاسازی آمریکا راراحت نپذیرید/ پذیرش نظارت‌ با ملاحظه دغدغه های امنیتی است