ورزشگاه 15 هزار نفری بجنورد در سفر رییس جمهوری افتتاح می شود