بازسازی صحنه سرقت از صرافی عماد واقع در خیابان منوچهری تهران