خبرنگاران پاره‌وقت رایگان و با امکان بازنشستگی بیمه می‌شوند