سمندریان به دنبال اجرای متفاوت «بازی استریندبرگ» بود