مخاطب واقعی تئاتر گم شده است/ سر مکان اجراهای تئاتر آشفته بازار است