کارت تخفیف بیمه شخص ثالث، بدنه و وسایل اطفای حریق غیرمجاز است