تیم سه نفره ایران مسابقات سپک تاکرا قهرمانی جهان را با پیروزی آغاز کرد