کشته شدن 16 نیروی امنیتی کرد و 4 غیر نظامی در الحسکه ...