تاپولادی برنگردد، نمی شود تصمیمی درباره اش گرفت | امتیاز ویژه ای برای او قائل نیستیم