حق مبادله موافقت نامه در ادارات اردبیل مشروط به تامین اعتبار است