اوج تدبیر دولت تدیبر و امید: با ریزگردها کنار بیایید!