نامه مقامات عربستاني مقدمه‌اي براي رفع تعليق عمره است