فیلم:: با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیستم