قاسمی فینالیست شد / کریمی به جمع چهار نفر راه یافت