رییس دانشگاه باهنر کرمان: لقب کیمیاگر عشق مناسب افضلی پور است