برپایی نمایشگاه عکس پیشگیری از اعتیاد در خانه فرهنگ شیخ هادی