رفتار فراقانونی از هیچ گروهی پذیرفته نیست/ هر گونه مداخله از نظر قانونی جرم است