3 غرفه برتر جشنواره حرکت به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند