کلمبیا درباره تعرض جنسی نظامیان آمریکایی تحقیق می‌کند