اهمیت موضوع ارائه یک سند از سوی مذاکره‌کنندگان هسته‌ای