عاشقانه‌هایی برای جنگیدن/ «طاقت این مرد را دیوار می‌فهمد، فقط»