اپل 5 پتنت دیگر در رابطه با طراحی اپل واچ به ثبت رساند