طرح نوسازی بافتهای فرسوده کشور 12 درصد پیشرفت فیزیکی دارد