دو سهميه گير المپيک ريو پاداش نقدي خود را از کميته ملي المپيک دريافت کردند