با مذاکرات زیر شبح تهدید موافق نیستم/ مذاکره کنندگان باید خطوط قرمز را به دقت رعایت کنند/‌ ملت ایران