دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در سبزوار برگزار شد