امام فرمودند:آقای دکتر احمدی نژاد روی این صندلی بنشین!