الزهار: تل‌آویو و اتحادیه اروپا به مرحله پس از «محمود عباس» می‌اندیشند