حاتمی کیا: امیدوارم رشادتهای مدافعین حرم را به تصویر بکشم