سازمان لیگ تصمیم گیرنده نیست/ لیگ را جمع کنند بهتر است