ایمنی و بهداشت در محیط کار باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود