تعهدات اپراتورهاي ميزبان به دارندگان پروانه servco تصويب شد