روحانی: مبنای دولت در انتصابات «اعتدال و شایستگی» است