هدایتی بعد از تسویه بدهی‌ها می‌تواند در مزایده شرکت کند