عرضه Mirror’s Edge 2 در نیمه اول سال ۲۰۱۶ و دو نسخه Need for Speed در سال ۲۰۱۵