تاثیر ارتباط با شرکت ها در فرآیند اخذ پذیرش تحصیلی