سناتور گراهام: در خاورمیانه هر چیزی که با «ال» شروع شود، بد است!