مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا قائم مقام مالی و اقتصادی را منصوب کرد