قابتهای کشتی قهرمانی آسیا – قطر: کمیل قاسمی فینالیست شد