مرکز فرهنگی دفاع مقدس آبادان فعالیت خود را آغاز کرد