تولید دانش فنی و تقاضا محور کردن تحقیقات بخش کشاورزی ضروری است