آلن ایر:ریاض باید از بمب‌های خوشه‌ای آمریکایی درست استفاده کند!!